โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผิดวินัยร้ายแรง-ออกจากราชการ

0 80

 

Loading...

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง  ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  นายพิทักษ์  เริ่มก่อกุล  ดำรงตำแหน่ง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2560  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560   นั้นบัดนี้  สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า  ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้  นายพิทักษ์  เริ่มก่อกุล  ข้าราชการตุลาการ  ตำแหน่ง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา  (ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์)  ออกจากราชการ  ตั้งแต่วันที่  28  ธันวาคม  2561  เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  และต้องพ้นจากตำแหน่ง  ตามมาตรา  32 (7)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  2543  จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท  และขอพระราชทานพระราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน  ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ  ประถมาภรณ์ช้างเผือก  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน  ทั้งนี้ ตามข้อ  6  และข้อ  7 (4)  ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พ.ศ.  2548  และนายพิทักษ์  เริ่มก่อกุล เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศ ณ วันที่17เมษายน พ.ศ.2562  ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
คลิกอ่านประกาศ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1489609

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...