สำนักงานอัยการสูงสุด อบรมพัฒนาศักยภาพนิติกร หนุนงานขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง-เด็ก

0 3

สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนิติกรในการให้บริการประชาชนขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

Loading...

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษกนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริฯ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนิติกรในการให้บริการประชาชนและสนับสนุนงานด้านการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กกรุงเทพมหานครตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้ มีการขับเคลื่อนในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในหลายรูปแบบ ได้ตระหนักถึงบทบาทของนิติกรของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านคุ้มครองสิทธิเด็ก ผู้หญิงและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว นอกเหนือไปจากพนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

นายโกศลวัฒน์ กล่าวว่า นิติกรของสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้มีบทบาทในด้านงานคดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการตรวจรับสำนวนคดี จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิยาม
แห่งการกระทำที่เป็นความรุนแรงในครอบครัว และสามารถระบุได้ว่าเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ เพื่อดำเนินการให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนงานของพนักงานอัยการด้านการให้คำแนะนำแก่ผู้เสียหาย บุคคลผู้เกี่ยวข้องอื่นในคดี เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนดำเนินการเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองครอบครัว ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการยุติคดีอาญาด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

โดยในส่วนนิติกรของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ และสนับสนุนงานของพนักงานอัยการ ในการให้คำปรึกษากับประชาชนที่เข้ามาติดต่อ เพื่อขอรับความช่วยเหลือในด้านงานคดี ให้ความรู้ทางกฎหมาย เสนอแนะวิธีดำเนินการเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองครอบครัวตามกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการยุติข้อพิพาท เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ก็ย่อมมีความจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของนิติกร จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนิติกรในการให้บริการประชาชนและการสนับสนุนงานด้านการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเพื่อพัฒนาศักยภาพนิติกรของสำนักงานอัยการสูงสุดในการให้บริการประชาชนและสนับสนุนงานด้านการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก สร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้วยทัศนคติเชิงบวก การบริการด้วยใจ รวมถึงการรับมือกับความขัดแย้งและผู้มาติดต่อที่มีปัญหาได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ให้นิติกรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและมาตรการต่าง ๆ

ทางกฎหมาย ขั้นตอนและกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนทั้งในด้านการดำเนินคดีและกระบวนการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองครอบครัว ตลอดจนแนวทางการยุติข้อพิพาทต่าง ๆ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายและคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันจะเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชนและสังคมได้อีกทางด้วย โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 มีนิติกรสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมโครงการจำนวน 181 คน

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1593163

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...