รัฐอัดเงิน 159 ล.อุ้มคนปลูกใบยาสูบ

0 22

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูกาลผลิต ปี 61/62 โดยจัดเงินเข้าไปช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ 3 ประเภท คือ เวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิช ที่ได้รับโควต้าในฤดูกาลผลิต ปี 61/62 ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และกรมสรรพสามิต จำนวน 13,557 ราย โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา 70% ของรายได้ที่ขาดหายไป ด้วยคำนวณจากปริมาณโควต้าการผลิตใบยาสูบที่ลดลงในฤดูกาลผลิตปีก่อนเทียบกับฤดูกาลผลิตปีนี้ ซึ่งจะใช้งบกลางเข้าไปช่วยเหลือวงเงิน 159.59 ล้านบาท

Loading...

ทั้งนี้ตามการจ่ายเงินช่วยเหลือ แยกออกเป็น ผู้ปลูกยาสูบประเภทเวอร์ยิเนีย จำนวนโควตารับซื้อลดลงทั้งสิ้น 4.36 ล้านกิโลกรัม ได้รับเงินช่วยเหลือกิโลกรัมละ 17.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.30 ล้านบาท ,ประเภทเบอร์เลย์ จำนวนโควตารับซื้อลดลงทั้งสิ้น 5.27 ล้านกิโลกรัม ได้รับเงินช่วยเหลือกิโลกรัมละ 9.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51.65 ล้านบาท และเตอร์กิช จำนวนโควตารับซื้อลดลงทั้งสิ้น 2.26 ล้านกิโลกรัม ได้รับเงินช่วยเหลือกิโลกรัมละ 14.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31.64 ล้านบาท โดยโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน หลังจากครม.เห็นชอบ

ที่มา : : https://www.dailynews.co.th/economic/680804

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...