“บิ๊กบัว”ตั้งทีมโฆษก ชี้แจง-เผยแพร่ข่าวสารในสังกัด บช.น.

0 4

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น. มีคำสั่งให้แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก ผู้ช่วยโฆษก คณะทำงานประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานเพื่อการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร (Information Operation) บช.น. เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของบช.น. ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่อง ตามที่ผบช.น.มอบหมาย โดยมีคำสั่งให้ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น. เป็นโฆษกบช.น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.ประจำบช.น. เป็นรองโฆษกบช.น. พ.ต.อ.อภิสัณห์ หว้าจีน รองผบก.อก.บช.น. เป็นผู้ช่วยโฆษก บช.น. โดยมี พ.ต.อ.กฤช กัญชนะ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. เป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งสิ้น 41 นาย โดยทีมงานโฆษกบช.น. มีอำนาจหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชี้แจงทำความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของบช.น. ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Loading...

โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อบช.น. เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร (IO) สามารถเชิญผู้แทนหน่วยงาน หรือข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น. มาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐาน หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม และสามารถขอใช้กำลังพล ข้อมูล หรือขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ จากหน่วยงานในสังกัดบช.น. ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงาน

นอกจากนี้คณะทำงานโฆษกบช.น.แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษก ประจำแต่ละบก. รวมทั้งหมด 29 นาย อาทิ พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผบก.น.1 เป็นโฆษก บก.น.1 พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รองผบก.น.2 เป็นโฆษกบก.น.2 พ.ต.อ.ชาญวิทย์ พุ่มโพธิ์ รองผบก.น.3 เป็นโฆษกบก.น.3 พ.ต.อ.ธวัช วงศ์สง่า รองผบก.น.4 เป็นโฆษกบก.น.4 พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ รองผบก.น.5 เป็นโฆษกบก.น.5 พ.ต.อ.จารุต ศรุตยาพร รองผบก.น.6 เป็นโฆษกบก.น.6 พ.ต.อ.เมธี รักพันธ์ รองผบก.น.7 เป็นโฆษกบก.น.7 พ.ต.อ.มานะ เผาะช่วย รองผบก.น.8 เป็นโฆษกบก.น.8 พ.ต.อ.เฉลิมพรรษ์ เปาอินทร์ รองผบก.น.9 เป็นโฆษกบก.น.9 พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ รองผบก.จร. เป็นโฆษกบก.จร. พ.ต.อ.ภานพ วรธนัชชากุล รองผบก.สปพ. เป็นโฆษกบก.สปพ. พ.ต.อ.จักษ์ จิตตธรรม รองผบก.อคฝ. เป็นโฆษกบก.อคฝ. และพ.ต.อ.อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผบก.สส.บช.น. เป็นโฆษกบก.สส.บช.น.

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1581192

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...