ช่องทางร้อง สอบ ‘จริยธรรม’ องค์กรอิสระ-บิ๊ก ‘การเมือง’

0 16

รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ที่ผ่านประชามติจากประชาชน กำหนดให้ศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเเละผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ซึ่งหมายถึงศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ

Loading...

องค์กรอิสระ ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

ประชาชนส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีจริยธรรมบังคับใช้ควบคุมผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองเเละองค์กรอิสระเพื่อเน้นเเละตรวจสอบเข้มข้นมากกว่าวิธีการทางอาญาเพียงอย่างเดียว

การพิจารณาคดีผู้ที่ละเมิดมาตรฐานจริยธรรมฯให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงขึ้นมาหากมีคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดี

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า มาตรฐานจริยธรรมประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าองค์กรอิสระเเละผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองจะต้องออกมาตรฐานจริยธรรมของตนเองภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศรัฐธรรมนูญ มิเช่นนั้นจะต้องพ้นจากตำแหน่งเลย ตรงนี้แสดงถึงว่ารัฐธรรมนูญให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากรัฐธรรมนูญตระหนักว่าคนเหล่านี้มีความสำคัญและมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคมด้วย

“สิ่งที่ตามมาหลังจากการออกมาตรฐานจริยธรรม คือระเบียบที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกามีหน้าที่พิจารณาว่าถ้า ป.ป.ช.ไต่สวนส่งเรื่องมาศาลฎีกาก็จะเป็นผู้พิจารณาว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ถ้าศาลฎีกาวินิจฉัยแล้วพบว่าบุคคลที่ถูกยื่นเรื่องมามีลักษณะต้องห้ามก็จะพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่ง”

นายสราวุธกล่าวว่า การร้องเรียนผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองเเละองค์กรอิสระเรื่องมาตรฐานจริยธรรมประชาชนที่พบ สามารถร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.ทำเป็นคำร้องหนังสือกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำเเหน่งมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้อใดอันมีลักษณะร้ายแรงและต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาให้ชัดเจน เพื่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ การพิจารณาพิพากษาจะใช้ระบบไต่สวนจากสำนวนของ ป.ป.ช.ในกรณีที่ ป.ป.ช.ถูกดำเนินการตั้งเรื่องว่ามีการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายเเรงเอง ก็จะมีการตั้ง “คณะผู้ไต่สวนอิสระ” ขึ้นโดยศาลฎีกาเป็นผู้คัดเลือก

นายสราวุธกล่าวถึงบทลงโทษของการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมว่าไม่มีโทษทางอาญา แต่สภาพบังคับคือถ้า ป.ป.ช.ไต่สวนแล้วว่าฝ่าผืนจริยธรรมร้ายเเรง หากศาลฎีกาพิจารณาว่าผิดจริยธรรมร้ายเเรงคนเหล่านี้ก็พ้นจากตำแหน่ง ขาดคุณสมบัติ ส่วนความผิดอาญาเป็นอีกเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จึงเห็นได้ว่ากรณีจริยธรรมเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการดำรงตน และการวางตนในสังคม ถ้ายกตัวอย่างเทียบเคียงของผู้พิพากษามีประมวลจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่เห็นได้ชัดเจนว่าประมวลจริยธรรมของผู้พิพากษาที่มีทั้งหมด 44 ข้อ ได้กำหนดไว้เป็นหมวดต่างๆ ว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้าง จริยธรรมของผู้พิพากษามีการประกาศใช้ตามมาตรา 62 ของระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเป็นความผิดทางวินัย

“ที่ยกของผู้พิพากษาขึ้นมาเนื่องจากว่ามีการใช้จริยธรรมมายาวนาน มีสภาพบังคับเเท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในทางตุลาการ ทางธุรการ อุดมการณ์ของผู้พิพากษา รวมถึงการดำรงตนและครอบครัวก็เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย” เลขาธิการสำนักงานศาลกล่าว

นายสราวุธยังอธิบายถึงการเริ่มต้นในการดำเนินคดีหากมีการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายเเรงและผิดอาญาไปด้วยกันว่า คดีจะเเยกเป็น 2 ส่วน ป.ป.ช.ก็มีหน้าที่ทำ 2 คดี คดีจริยธรรมก็ส่งศาลฎีกาพิจารณาคดีตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการพิพากษาคดีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ในส่วนคดีอาญา ป.ป.ช.ก็ชี้มูลความผิดทำสำนวน ส่งอัยการฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามปกติ

ถามว่ามีกรณีร้องเป็นคดีเข้ามาเเล้วบ้างหรือไม่ นายสราวุธตอบว่า เรื่องละเมิดจริยธรรมตอนนี้ตัวอย่างอาจจะไม่มีเพราะเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ แต่ยกตัวอย่างคือการรับของขวัญที่เกินกว่าจะรับได้ตรงนี้ก็ผิดจริยธรรม เช่น กฎหมาย ป.ป.ช.กำหนดว่าห้ามรับของขวัญมีมูลค่าเกินกว่า 3 พันบาท กลับมีการรับแต่ไม่ใช่สินบน ตรงนี้อาจผิดจริยธรรม ต้องไปดูว่าร้ายเเรงหรือไม่

กรณีคลิปความสัมพันธ์เเบบชู้สาวของอดีตนักการเมืองที่ไม่ใช่ภริยา หากยังดำรงตำเเหน่งอยู่จะละเมิดมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ นายสราวุธมองว่า เป็นจริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องบุคคลในครอบครัว การฝ่าฝืนหรือไม่นั้นต้องมีการร้องและตรวจสอบ หาก ป.ป.ช.เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายเเรงตรวจสอบเเล้วก็ต้องส่งเรื่องศาลฎีกา แต่ถ้าไม่ร้ายแรงหน่วยงานเหล่านั้นจะไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ตรงนี้ไม่สามารถตอบได้ ต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงว่าพฤติการณ์

ในเรื่องผู้ไต่สวนอิสระมีเกณฑ์การเเต่งตั้งอย่างไร หากพบว่า ป.ป.ช.ละเมิดจริยธรรมร้ายเเรง เลขาฯศาลอธิบายว่า การยื่นคำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 คือ ส.ส.หรือ ส.ว.หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อ หรือกรณีที่ประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 2 หมื่นคน เข้าชื่อกล่าวหาว่า ป.ป.ช.ต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นสมควรมีเหตุอันชวนให้สงสัยว่ามีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภา หรือ สนช.ปัจจุบัน ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ชัดไต่สวนข้อเท็จจริง

“คณะผู้ไต่สวนอิสระไม่จำเป็นต้องมาจากผู้พิพากษาศาลฎีกา สามารถตั้งบุคคลใดก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ไม่มีเหตุที่จะถูกคัดค้านหรือมีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหา พร้อมไม่มีส่วนได้เสียและเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา อีกทั้งไม่เป็นคู่สมรสผู้สืบสันดานพี่น้องร่วมบุพการีกับผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกกล่าวหา เมื่อตั้งแล้วสามารถให้ผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านได้ด้วยโดยองค์คณะผู้ไต่สวนอิสระจะต้องมีไม่น้อยกว่า 7 คน กฎหมายระบุไว้” นายสราวุธกล่าว

นายสราวุธกล่าวด้วยว่า เรื่องประมวลจริยธรรมองค์กรอิสระเเละผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองมีจุดที่น่าสนใจอยู่ว่าเเม้หลังมีการประกาศบังคับใช้ตั้งเเต่วันที่ 31 ม.ค.61 เเล้ว เเต่ในสังคมที่มีการวิพากษ์การทำงานที่ส่อไม่ซื่อตรงของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองเเละองค์กรอิสระอย่างกว้างขวางนั้นยังไม่พบว่ามี “นักร้อง” ยื่นร้องขอให้มีการไต่สวนผู้ที่อยู่ภายใต้จริยธรรมดังกล่าวเเม้เเต่รายเดียว ทั้งที่วิธีการดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ดำรงตำเเหน่งภายใต้มาตรฐานจริยธรรมนั้นถูกถอดถอนได้ง่ายกว่าช่องทางอื่น นักตรวจสอบอำนาจรัฐหลายคนยังไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้

อยากขอประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการยกจริยธรรมของผู้ดำรงตำเเหน่งต่างๆ ให้ได้สมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1305035

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...