จ่อชงรัฐช่วยระดมทุนจัดตั้งบัญชีรวมรักษาเสถียรภาพสหกรณ์

0 25

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้รับฟังข้อเสนอการระดมทุนเพื่อจัดตั้งบัญชีรวมรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ เพื่อฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย พร้อมด้วยกรรมการเจ้าหนี้ ผู้บริหารแผนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนำเสนอผลการหารือแนวทางการระดมทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ โดยข้อเสนอการระดมทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ตามนโยบายและแผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง ปี 2559 – 2560 ในการขับเคลื่อนยกระดับชั้นสหกรณ์ ซึ่งภายใต้มาตรการยกระดับความเข้มแข็ง ที่ 5 มาตรการสนับสนุน เช่น จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ ซึ่งจะขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนต้นทุนดอกเบี้ยต่ำที่ขบวนการสหกรณ์มีส่วนรวมเป็นเจ้าของ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ช่วยเหลือสนับสนุนเงินทนุ แก่สหกรณ์ที่อ่อนแอ ประสบปัญหาการเงินให้สามารถฟื้นฟูการดําเนินงานกลับมาเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็ง 

Loading...

นายวิวัฒน์ กล่าวว่าจะให้ฝ่ายกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาศึกษาข้อเสนอทั้งหมดเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมก่อน ซึ่งจะได้เชิญทุกฝ่ายมาหารือร่วมกันอีกครั้ง พิจารณา2 แนวทางในการระดมทุนและแหล่งที่มาของเงินบัญชีรวมรักษาเสถียรภาพสหกรณ์ โดยทางเลือกที่ 1 ให้รัฐบาลเป็นผู้ออกพันธบัตร 15,000 ล้านบาท จําหน่ายให้สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และอาจรวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจเอกชนและ บุคคลทั่วไป อายุพันธบัตร 3 ปี 5 ปี 7 ปี โดยดอกเบี้ยพันธบัตรกำหนดตามอายุของพันธบัตร การชําระคืนพันธบัตรและดอกเบี้ยจ่ายเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เงินจากการจําหน่ายพันธบัตรจัดทําเป็นโครงการพิเศษของกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) – หรืออาจจัดตั้งขึ้นใหม่ บริหารจัดการโดยกระทรวงการคลัง 

และทางเลือกที่ 2 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการพิเศษของ กพส. เป็นรายปีๆละ 5,000 ล้านบาท เป็นเวลารวม 3 ปี รวม 15,000 ล้านบาท โดยจะนำ 2 แนวทางนี้ร่วมหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯที่มีความเหมาะสม ก่อนนำเสนอครม.พิจารณาต่อไป 

สำหรับการใช้คืนเงินกพส. นั้นให้ชำระคืนภายใน 7 – 10 ปี โดยมีระยะปลอดเงินต้น 3 ปีแรก ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งต้องชำระทุกเดือน ทั้งนี้สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินโครงการพิเศษกพส. ต้องบริจาคเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีเพื่อนำเข้าโครงการ “บัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ ซึ่งบัญชีร่วมฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ที่อ่อนแอ ประสบปัญหาทางการเงิน ได้นำไปใช้เป็นทุนเพื่อฟื้นฟูและกลับมามีความเข้มแข็ง ทั้งนี้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารบัญชีร่วมฯ เพื่อกำหนดข้อบังคับและหลักเกณฑ์ รวมถึงบริหารจัดการจัดสรรเงินช่วยเหลือแก่สหกรณ์ที่ประสบปัญหาต่อไป.

 

ที่มา : : https://www.dailynews.co.th/politics/680822

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...