ครั้งแรกประวัติศาสตร์ ผู้พิพากษาทั่วประเทศเลือก 2 ก.ต.คนนอก นับคะแนน 27 ก.พ.

0 12

ได้ 17 ผู้สมัครก.ต.คนนอก เตรียมตรวจคุณสมบัติส่ง 4,633 ผู้พิพากษาทั่วประเทศเลือกเหลือ 2 คน ถือเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ นับคะเเนน 27 ก.พ.

Loading...

เมื่อวันที่ 2 มกราคม นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เปิดเผยถึงการดำเนินการเพื่อเลือกกรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) (ที่แก้ไขใหม่) จำนวน 2 คน ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จนถึงปิดรับสมัครวันเดียวกันนี้ เวลา 16.30 น. มีผู้สมัครทั้งสิ้น 17 คน โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา (อายุ 69 ปี) อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
2. นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช (อายุ 74 ปี) อดีต ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ (อายุ 62 ปี) นักวิชาการอิสระ สาขารัฐศาสตร์
4. พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ (อายุ 65 ปี) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
5. นายเผด็จ วงษ์เวียงจันทร์ (อายุ 41 ปี) เจ้าของกิจการ บจก. พี ดี อินเวนชั่น(ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม)
6. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ (อายุ 74 ปี) ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ปัจจุบัน)
7. ดร.สุรพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ (อายุ 68 ปี) กรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. นายดนัย ธีวันดา (อายุ 56 ปี) รองอธิบดีกรมอนามัย
9. นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ (อายุ 42 ปี) วิศวกรอิสระ
10. นายเมธี ครองแก้ว (อายุ 76 ปี) อดีต ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ (อายุ 44 ปี) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.สยามพาร์ค บางกอก
12. นางทรงพร โกมลสุรเดช (อายุ 61 ปี) อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
13. ผศ.ดร.ธนาชัย สุขวณิช (อายุ 58 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
14. นายอมร วาณิชวิวัฒน์ (อายุ 53 ปี) กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิ (การบริหารงานบุคคล)/อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. นายลิขิต ลีแสวงสุข (อายุ 63 ปี) กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
16. นางสุวรรณี สิชฌรังษี (อายุ 61 ปี) ข้าราชการบำนาญ (ครู)
17. นายสวัสดิ์ ใจเย็น (อายุ 65 ปี) อดีตพนักงาน บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น

นายสราวุธ กล่าวต่อว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือก ในวันที่ 28 มกราคม 2562 นี้ จากนั้นสำนักงานศาลยุติธรรมจะส่งบัตรเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกให้ผู้ที่มีสิทธิเลือก ได้แก่ ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาอาวุโสทั่วประเทศ จำนวน 4,633 คน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้องส่งบัตรเลือกมาถึงสำนักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิจะนับคะแนนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้พิพากษาทั่วประเทศมีสิทธิเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกด้วยตนเอง ทั้งนี้ การเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอก จะห้ามหาเสียงเช่นเดียวกับการเลือก ก.ต. ในทุกชั้นศาล โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะเผยแพร่ประวัติและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครให้ผู้มีสิทธิเลือกได้รับทราบทางเว็บไซต์ศาลยุติธรรมต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ ก.ต. นั้นเป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีมีหน้าที่ในการพิจารณาเเต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษ ผู้พิพากษาที่กระทำความผิดรวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดย ก.ต. ทั้งคณะจะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

การเปิดให้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็น ก.ต.คนนอกในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่เเก้ให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศเป็นผู้คัดเลือกจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกซึ่งจะต้องเป็นบุคคลภายนอกโดยจากเดิมนั้นจะให้วุฒิสภาหรือสนช.ในปัจจุบัน เป็นผู้มีอำนาจคัดเลือก

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1299858

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...