ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ ตั้งคนต่างด้าวเป็นอนุญาโตฯ ได้

0 11

ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ ตั้งคนต่างด้าวเป็นอนุญาโตฯ ได้

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของสำนักงานศาลยุติธรรม ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.กำหนดให้คู่พิพาทในทางอนุญาโตตุลาการสามารถตั้งคนต่างด้าวเป็นอนุญาโตตุลาการ หรือผู้รับมอบอำนาจ เพื่อทำหน้าที่แทนในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรได้

Loading...

โดยคนต่างด้าวที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ โดยส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น และมีภารกิจที่เกี่ยวเนื่องในด้านการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ สามารถขอหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวได้ และกำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรองมีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือรับรอง และมีสิทธิทำงานในราชอาณาจักรได้ตามหน้าที่ของตน

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/politics/news_1789412

Loading...

แสดงความคิดเห็น
โหลด...